اقتدار نظامی، ضرورت عقلی و حکم شرعی است

حسینی شاهرودی، طهور، اقتدار نظامی

دریافت