آثار

اراده از ديدگاه متكلمان و حكماء مسلمان

حسینی شاهرودی، طهور، اراده از ديدگاه متكلمان و حكمای مسلمان

بحث اراده رابطه نزديكي با فاعليت، قدرت، شر و حوزه‌هاي مربوط به آن دارد. به همين خاطر مي‌توان بسياري از مسائل مربوط به آن‌را در ذيل اين موضوعات يافت. حتي ممكن است كسي درباره اراده به‌طور ويژه سخني نگفته باشد ولي بتوان در ابواب مختلف، ديدگاه مربوط به آن‌را يافت.

 پیشگفتار:

بحث اراده رابطه نزديكي با فاعليت، قدرت، شر و حوزه‌هاي مربوط به آن دارد. به همين خاطر مي‌توان بسياري از مسائل مربوط به آن‌را در ذيل اين موضوعات يافت. حتي ممكن است كسي درباره اراده به‌طور ويژه سخني نگفته باشد ولي بتوان در ابواب مختلف، ديدگاه مربوط به آن‌را يافت.

ادامه مطلب...

ضرورت پژوهش‌های دینی

مقدمه
مطالعات و پژوهش‌هاي ديني درباره‌ي جنبه‌هاي مختلف دين به نتايج مهمي كه تأثيرگذار بر فهم از دين و تفسير آن است، انجاميده است. همين فهم و تفسير از دين، سبب رو آوردن به مطالعاتي شده است كه به پژوهش‌هاي پيشين جهت ويژه‌اي بخشيده است. در اين مجال نگاهي بسيار مختصر و گذرا به برخي از جنبه‌هاي اين علم خواهيم داشت.

ادامه مطلب...