(27) دعای جمعی؛ سبب توجهات نفسانی به تعداد دعاگویان

حسینی شاهرودی

 

صوت (دریافت)

 

فیلم قسمت اول (دریافت)

 

فیلم قسمت دوم (دریافت)

 

فیلم قسمت سوم (دریافت)

 

فیلم قسمت چهارم (دریافت)