آثار

نسبت پیامبر خاتم با قرآن کریم از منظر امام خمینی

حسینی شاهرودی

چکیده:

امام خمینی(قدس سره) همچون بسیاری از عرفا بر این نظر است که وجود قدسی حضرت ختمی مرتبت(صلی الله علیه و آله) که اولین تعین حقیقت غیبی ذات اقدس اله در عالم کثرت است، دارای ولایت تکوینی و قیومی بر همه‌ی عوالم هستی بوده و فاتح و مفتاح وجود تمام کائنات است. به همین ترتیب، او را سمت مظهریت و مبدئیت برای قرآن کریم نیز هست؛ چه برای وجه آسمانی، قرآنی و تعیّن‌‌نیافته‌ی آن و چه برای وجه زمینی، فرقانی و تنزل‌یافته‌ی آن. از این منظر حضرت پیامبر(صلی الله علیه و آله) ثقل اکبر است، اما در مقایسه‌ی قرآن کریم با مرتبه‌ی جسمانی حضرت پیامبر(صلی الله علیه و آله) و اهل بیت(علیهم السلام) بدون لحاظ مقام جمعی ایشان، قرآن کریم ثقل اکبر است. البته طبق نظری دقیق، به دلیل اتحاد و اتصال پیوسته میان نفس و جسم ولی کامل(جسمی که رقیقه و مرتبه‌ی نازله‌ی نفس ملکوتی اوست)، وجود مطهر ایشان در هیچ مرتبه‌ای فروتر از قرآن نمی‌باشد.

سيد مرتضي حسيني شاهرودي*

راضیه نیکی**

کلیدواژه‌ها: حضرت محمد(صلی الله علیه و آله)، قرآن کریم، ثقل اکبر، ثقل اصغر، امام خمینی(قدس سره).                                                         

دریافت فایل PDF 

ادامه مطلب...

بررسي تطبيقي ختم ولايت از ديدگاه ابن عربي و سيد حيدر آملي

حسینی شاهرودی، طهور، بررسي تطبيقي ختم ولايت از ديدگاه ابن عربي و سيد حيدر آملي

ختم ولايت، يكي از مسايل مهم عرفان است كه بسياري از عارفان بزرگ، جنبه‌هاي مختلف آن را مورد بحث قرار داده‌اند.

سيد حيدر آملي، از عارفان بزرگي است كه نه‌تنها به دقت اين مسأله را به بحث گذاشته است بلكه بر خلاف ديگران كه سعي در توجيه سخنان عارف نامدار، ابن عربي، داشته‌اند، به صراحت با او به مخالفت برخاسته و با توجه به دلايل عقلي، نقلي و كشفي، نظر وي را مبني بر اين كه حضرت عيسي (ع) خاتم ولايت مطلقه است، رد مي‌كند و ختم ولايت مطلقه را ويژه‌ی حضرت امير مؤمنان (ع) و ختم ولايت مقيده را ويژه‌ی حضرت مهدي (عج) مي‌داند.

نشریه مطالعات اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 59، بهار 82 

 
چكيده

ختم ولايت، يكي از مسايل مهم عرفان است كه بسياري از عارفان بزرگ، جنبه‌هاي مختلف آن را مورد بحث قرار داده‌اند.

سيد حيدر آملي، از عارفان بزرگي است كه نه‌تنها به دقت اين مسأله را به بحث گذاشته است بلكه بر خلاف ديگران كه سعي در توجيه سخنان عارف نامدار، ابن عربي، داشته‌اند، به صراحت با او به مخالفت برخاسته و با توجه به دلايل عقلي، نقلي و كشفي، نظر وي را مبني بر اين كه حضرت عيسي (ع) خاتم ولايت مطلقه است، رد مي‌كند و ختم ولايت مطلقه را ويژه‌ی حضرت امير مؤمنان (ع) و ختم ولايت مقيده را ويژه‌ی حضرت مهدي (عج) مي‌داند.

كليدواژهها:ولايت مطلقه، ولايت مقيده، ختم ولايت.

 

ادامه مطلب...

معرفی و نقد پوزیتیویسم منطقی

حسینی شاهرودی، طهور، معرفی و نقد پوزیتیویسم منطقی

 

پوزیتیویسم منطقی یكی از پر آوازه‌‌ترین مكتب‌‌های فلسفی سده‌ی اخیر بوده كه صاحب نظران بسیاری از علوم مختلف در پیدایش و گسترش آن سهیم بوده‌‌اند. این فلسفه با هدف اعلام مرگ متافیزیك و ارائه ساختار جدیدی برای معرفت‌های بشری، مسأله‌ی معنی‌داری را مطرح نمود.

 

مجله الهیات و حقوق، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛

سال سوم، شماره هفتم و هشتم، بهار و تابستان 1382

 

چكیده:

پوزیتیویسم منطقی یكی از پر آوازه‌‌ترین مكتب‌‌های فلسفی سده‌ی اخیر بوده كه صاحب نظران بسیاری از علوم مختلف در پیدایش و گسترش آن سهیم بوده‌‌اند. این فلسفه با هدف اعلام مرگ متافیزیك و ارائه ساختار جدیدی برای معرفت‌های بشری، مسأله‌ی معنی‌داری را مطرح نمود. به نظر متقدمان این نحله، معیار معنی‌داری، اثبات‌ پذیری تجربی است. این معیار چنان مورد نقد و تردید جدی قرار گرفت كه با فاصله‌ی كمی، تعدیل یافته، به صورت تأیید‌پذیری ارائه شد. در دوران معاصر برخی از فیلسوفانی كه گرایش پوزیتیویستی دارند، آن را به ابطال‌ پذیری تبدیل كردند.

این مكتب فلسفی در عین حال كه از مهم‌ترین مدعیات خود دست برداشت، آثار قابل توجهی در حوز‌ه فلسفه از خود به جای گذاشته است كه در این نوشتار به آن پرداخته شده است.

كلید واژگان: اثبات ‌پذیری، تأیید‌پذیری، ابطال‌ پذیری، تحلیلی، توتولوژی، متافیزیك، معنی‌داری.

 

ادامه مطلب...