(19) قبله حقیقی، توجه به ولی خداست

حسینی شاهرودی

 

صوت (دریافت)

 

صوت؛ چگونگی تعیین حداقل مقدار صدقه (دریافت)

 

 

فیلم قسمت اول (دریافت)

 

فیلم قسمت دوم (دریافت)

 

فیلم قسمت سوم (دریافت)

 

فیلم قسمت چهارم (دریافت)

 

فیلم قسمت پنجم (دریافت)

 

فیلم قسمت ششم؛ چگونگی تعیین حداقل مقدار صدقه (دریافت)