فهرست شرح اصول کافی ـ کتاب توحید (درس 119 تا 205)

 

فهرست درس‌های شرح اصول کافی

3ـ کتاب توحید

 

 (1) پیوسته می‌توان تفسیرِ صادقِ نو از کتاب و سنت ارایه کرد

(2) کل عالم هستی جز عبادت و تسبیح کاری ندارند؛ چه بدانند و چه ندانند

(3) توحید؛ غایت الغایات، اصل همه کمالات و حقیقت همه لذات

(4) سختی فهم و عمل به مقتضای توحید

(5) ماتریالیست‌ها حرفی برای گفتن ندارند

(6) بدترین ناسزایی که به خدای متعال می‌توان گفت!

(7) حب دنیا: مهم‌ترین عامل انکار حق

(8) خدای متعال، اظهر الاشیاء، اعرف الاشیاء و اول المعارف است

(9) آب در کوزه و ما تشنه لبان می‌گردیم

(10) تبیین و اثبات حدوث عالم و موجودات

(11) خدای متعال در عین سنخیت، قابل مقایسه با هیچ فعلی از افعالش نیست

(12) خدای متعال نه با حواس ادراک می‌شود، نه با وهم و نه با عقل

(13) معنای اطلاق صفات خدای متعال

(14) خدای متعال مشتاق آفرینش است

(15) تا خدای متعال بود، خالق بود و خلق هم داشت

(16) همه عالم هستی که سمتی در فاعلیت دارند، از قسم فاعل مسخَّر هستند

(17) سریان قدرت و سلطنت خدای متعال در همه موجودات

(18) می‌شود کسی فلسفه‌دان و عرفان دان بشود، اما فیلسوف و موحد شدن آسان نیست

(19) تفاوت خدای متعال با خلق، در تعین و عدم تعین است

(20) خدای متعال هست و بس

(21) خدای متعال حیثیت‌های اعتباری ندارد

(22) تعریف به حد و رسم درباره خدای متعال ممکن نیست

(23) بررسی چگونگی و اندازه حکایت الفاظ از معانی حقیقی

(24) اثبات وجود خدای متعال، سبب محدودیت او نمی‌شود

(25) چه بسیار کفار و مشرکینی که از کفر و شرک خود بی‌خبرند

(26) شناخت بی‌واسطه و مشاهده مستقیم خدای متعال

(27) شیوه‌های تبیین معارف الهی در زمان هریک از ائمه معصومین

(28) معیت قیومیه خدای متعال با همه‌ی اشیاء

(29) هیچ موجودی نمی‌تواند علت معروفیت و معبودیت خدای متعال باشد

(30) ممکن نیست کسی به مراتب فنا جز از طریق ولایت تام خاندان پیامبر برسد

(31) پرستش آنچه در عقل می‌گنجد، پرستش خدای متعال نیست

(32) ذات خدای متعال قطع نظر از هر حیثیتی، مبدأ انتزاع همه اسماء و صفات است

(33) درد انسان، شرک است و نفاق

(34) هیچ زمانی از خدای متعال خالی نیست، اما متصف به هیچ زمانی نمی‌شود

(35) نمی‌شود خدای متعال تنهایِ تنها باشد بدون هرگونه فعلی

(36) تمام صفات خدای متعال بدون استثناء صفات حقیقی است

(37) كَانَ رَبِّي قَبْلَ الْقَبْلِ بِلَا قَبْلٍ وَ بَعْدَ الْبَعْدِ بِلَا بَعْدٍ

(38) توجه به مخلوقات خدای متعال عین توحید است

(39) خدای متعال معروف برای همه است

(40) تمام افعال خدای متعال بدون استثناء معجزه است

(41) کار بدون نتیجه در عالم تکوین امکان‌پذیر نیست

(42) توحید انسان را از همه بدی‌ها و سختی‌ها نجات می‌دهد

(43) هیچ موجودی از او غافل نیست

(44) خدای متعال در قالب‌های مفهومی نمی‌گنجد

(45) بهترین عبادات؛ اندیشیدن در صفات، اسماء، افعال و آثار افعال خدای متعال

(46) كَيْفَ أَصِفُ رَبِّي بِالْكَيْفِ

(47) نفی رؤیت از ذات خدای متعال قطعی است

(48) علت عدم توانایی عموم مردم بر مشاهده خدای متعال

(49) بررسی حصول معرفت از طریق رؤیت حسی

(50) نقش امام هدایت است، نه بیان مسایل علمی

(51) تلف شدن در حوزه حاکمیت خدای متعال امکان‌پذیر نیست

(52) معانی و مراتب اسراء

(53) تمام عالم هستی در حال سیر الی الله هستند

(54) سخن خدای متعال و معصوم، ناظر به مخاطب در همه عصرها و زمان‌هاست

(55) معیار توصیف خدای متعال، رعایت ادب نسبت به اوست

(56) توصیف خدای متعال آن‌گونه که شایسته اوست، ممکن نیست

(57) معرفت اکتناهی به ذات، صفات و افعال خدای متعال امکان‌پذیر نیست

(58) زیبایی عالم طبیعت

(59) خدای متعال حجاب ندارد؛ خلق است که حجاب است

(60) از بسیط حقیقی نمی‌توان هیچ حظی از حظوظ کمال را سلب کرد

(61) «حیات» حقیقی‌ترین صفت است

(62) تمام موجودات کلمه و کلام خدای متعال هستند

(63) حیثیت وجودی همه موجودات بدون استثناء مرضی خدای متعال است

(64) همه موجودات باقی به بقای خدای متعال هستند

(65) مسأله تلازم علم ازلی خدای متعال و وجود اشیاء

(66) صفات و افعال خدای متعال جهت امکانی ندارند

(67) شر در عالم امکان‌پذیر نیست

(68) هیچ مانعی برای تحقق مشیت خدای متعال نیست

(69) چگونگی تحقق اراده الهی

(70) بَابُ حُدُوثِ الْأَسْمَاءِ

(71) آیا اسماء مستأثر ظهور دارند؟

(72) «علی عظیم»، اولین اسمی که ظهور کرد

(73) انسان کامل در هر نفس کشیدنی کل عالم هستی را طی می‌کند

(74) علم اسماء و توحید خالص

(75) شرک حقیقی، اثبات و پذیرش غیر است

(76) عوالم جزئی وجود بی‌نهایت است

(77) اصل عالم هستی تنها و تنها بر اساس ولایت قابل تبیین است

(78) تمام موجودات، به‌خاطر وجود، کمالات وجود را دارند

(79) اوّلیت خدای متعال عین آخریّت اوست

(80) عبادت برای موجود فقیر، ذاتی و تخلف‌ناپذیر است

(81) عبادتِ عبد محض؛ افضل و اتم درجات عبادت

(82) درجات مسبِّحین حسب درجات دوری آن‌ها از ماده است

(83) توحید امری فطری است

(84) سختی‌ها از لوازم فیاضیت خدای متعال است

(85) آفرینش پیوسته رو به کمال و تفصیل می‌رود

(86) نمونه‌هایی از کاربرد صفات درباره خدا و خلق

(87) علم خدای متعال به اشیاء ریشه در تجربه و اعتبار ذهنی ندارد