مقام عصمت و معصوم در همه مراتب عالم هستی نقدناپذیر است

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

مقام عصمت و معصوم در همه مراتب عالم هستی نقدناپذیر است

گزیده شرح خطبه پارسایان ـ درس 106

 

صوت

 

فیلم (دریافت)