خاندان پیامبر به خاطر مرتبه عبودیت عین ربوبیت، قابل شناسایی برای خلق نیستند

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

خاندان پیامبر به خاطر مرتبه عبودیت عین ربوبیت، قابل شناسایی برای خلق نیستند

گزیده شرح خطبه پارسایان ـ درس 105

 

معنای طهارت خاندان پیامبر

معنای استغفار خاندان پیامبر

شریعت یعنی رعایت توحید در ظاهر

 

صوت

 

فیلم (دریافت)