راحتی و سختی جان دادن

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

راحتی و سختی جان دادن

گزیده شرح خطبه پارسایان ـ درس 104

? مردن سخت هم لطف خداست، زیرا سبب می‌شود که حجابی از حجاب‌ها برطرف یا کمالی بر کمالات افزوده شود

? راحتی و سختی جان دادن مربوط به بدن نیست و آثار و عوارض آن در بدن آشکار نمی‌شود

 

صوت

 

فیلم (دریافت)