شباهت و سنخيت، شرط فرزند معنوي و اهل خاندان پيامبر بودن است

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح خطبه پارسایان

 

شباهت و سنخيت، شرط فرزند معنوي و اهل خاندان پيامبر بودن است

 گزیده شرح خطبه پارسایان ـ درس 108

فرزندان معنوي پيامبر به جهات متعدد بر فرزندان صوری آن حضرت فضیلت و برتری دارند، زیرا حقیقت، هویت و خُلق نبوی در آن‌ها ظهور پیدا کرده است

 

صوت

 

فیلم (دریافت)