رهایی ملت از حکومت طاغوت، کار بزرگ امام خمینی

 
 
 
معیار حکومت الهی حضور ولی خدا یا نماینده مورد تأیید اوست؛
رهایی ملت از حکومت طاغوت، کار بزرگ امام خمینی