تعالیم پیامبر و خاندان مطهر او معقول است

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

تعالیم پیامبر و خاندان مطهر او معقول است

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 122

تعالیم پیامبر و خاندان مطهر او معقول است؛ ثانیاً به سبب تمامیت عقل شریف آن‌ها و احاطه آن حضرات بر بهترین شیوه بیان، آن را به بهترین وجه بیان کردند

امیرالمؤمنین، امیر کلام است

 

 صوت