می‌شود کسی فلسفه‌دان و عرفان دان بشود، اما فیلسوف و موحد شدن آسان نیست

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

می‌شود کسی فلسفه‌دان و عرفان دان بشود، اما فیلسوف و موحد شدن آسان نیست

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 136

? هرچند اکثریت قریب به اتفاق انسان‌ها در معرض نفحات قدسی انبیا قرار گرفتند، اما اکثریت قریب به اتفاق از آن بهره‌ای نبردند و بهره آن‌ها فقط اطلاعات ذهنی است

 

 صوت