نقدی بر تعریف رایج حرکت

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

نقدی بر تعریف رایج حرکت (خروج از قوه به فعل)

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 154

? اشاره‌ای به برخی از مصادیق حرکت که درباره خدای متعال صدق دارد

? خدای متعال در افعال، تجلیات و ظهوراتش برای رسیدن به هیچ منتهی و غایتی کاری را انجام نمی‌دهد، بلکه خودِ فعل غایت است

? تمام موجودات مطلوب فی نفسه و فی ذاته خدای متعال هستند

? هیچ موجودی مقدمه برای امر دیگری نیست

 

 صوت