تعداد مراتب عالم هستی بی‌نهایت است

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

تعداد مراتب عالم هستی بی‌نهایت است

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 151

? بنابر تحقیق تعداد مراتب عالم هستی بی‌نهایت است، زیرا کمالات خدای متعال نامتناهی است، هم از جهت شدت و هم از جهت سعه

 

 صوت