المنهج الثاني: في أصول الكيفيات و عناصر العقود و خواص كل منها

المنهج الثاني: في أصول الكيفيات و عناصر العقود و خواص كل منها و فيه فصول‌ (ص83)

(این منهج بیست و دو فصل دارد).

بحث از مواد ثلاث[1] درآمدی بر مهم‌ترین مباحث الهیات بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص است: شیئ یا واجب است یا ممکن یا ممتنع؛ موجود یا ممکن است یا واجب؛ ممکن نیاز به علت دارد؛ دور و تسلسل محال است؛ خروج ممکن از حد امکان، شرط وجود آن است و باقی مباحث که آغاز آن مواد ثلاث است.