کوی نیکنامان

کوی نیکنامان، دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی

از مهم‌ترین ابزارهای دستیابی به آرامش همه‌جانبه، برخورداری از معرفتی است که زمینه تماشای حقیقت را فراهم سازد.

چنین معرفتی را باید با حرکت در راهی که به حصول قطعی آن می‌انجامد، به دست آورد. عرفان عملی ـ که برخی از منازل آن در این کتاب آمده است ـ می‌تواند ما را در این راه کمکی بی‌همتا باشد.

برای مشاهده متن کتاب از طریق این لینک وارد شوید