آثار

ملاصدرا و فرهنگ زمانه

روزنامه خراسان

شنبه 3 خرداد 1382، 22 ربیع الاول 1422

شماره 15561

 

* مي‌دانيم در دوره‌اي كه ملاصدرا مي‌زيسته يعني عصر صفوي، انديشه‌هاي خاصي چون تصوف و اخباري‌گري حاكم بوده است. اكنون پرسش اين است كه حكمت متعاليه تا چه اندازه از اين شرايط متأثر شده است؟ آيا مي‌توان قوي بودن بعد عرفاني آن را بازتاب جريان‌هاي اصلي به شمار آورد؟

** براي اينكه دريابيم آيا صدرالمتألهين محصول عصر خود بوده است يا خير، بايد ببينيم او در فلسفه چه مسائلي را مطرح مي‌كند و چه گرايش‌هايي داشته است.

وي در كتاب‌هاي اوليه خود مي‌گويد كه از شارحان و مفسران بزرك حكمت مشاء است. بنابراين او اگرچه در عصر صفويه و در عصر حاكميت انديشه صوفيانه به سر مي‌برد، از حكمت و فلسفه مشاء سخن مي‌گويد.

ادامه مطلب...

هرمنوتيك را رد كنيم يا بپذيريم

روزنامه قدس

شنبه 1 آذر 1382ـ 27رمضان 1424ـ 22نوامبر 2003

سال شانزدهم ـ شماره 4574

 

اشاره:

هرمنوتيك از مباحث پرچالش و انديشه برانگيز دينی كنونی است. اين كه پرداختن به موضوعات مهم و عميقی چون دين و دنيای مردم با نگاهی هرمنوتيكی و تأويل گرايانه، درست است يا خير؟ و يا اصل اين موضوع كه برای نگاه به پديده‌ها با عينكی تأويلی نظر افكندن، مقرون به صحت است يا نه؟ از جمله پرسش‌هايی است كه مجامع فكری و انديشمند را به خود مشغول داشته است.

ادامه مطلب...

نوآوري‌هاي ملاصدرا

روزنامه خراسان

سه شنبه اول خرداد 1386

 

حجت الاسلام دكتر حسيني شاهرودي، از دانش آموختگان حوزه و دانشگاه، ساليان چندي است كه به تدريس متون مختلف فلسفه اسلامي اشتغال دارد. نگارنده نيز توفيق داشته در مقطع كارشناسي ارشد درس‌هايي را نزد ايشان فراگيرد. بيان رسا، تواضع همراه با تعمق و نظم و انضباط ويژگي‌هايي بود كه شاگردان را مجذوب استاد مي‌كرد.

پس از چند سال روز شنبه طبق قرار قبلي خدمت استاد رسيدم و به مناسبت فرارسيدن روز بزرگداشت ملاصدرا، كارآمدي فلسفه اسلامي و نوآوري‌هاي ملاصدرا را در گفتگو با وي بررسي كرديم.

ادامه مطلب...